به زودی می‌آید!

یکی بود و دیگر هیچ! همان یکی کافی بود.